Wednesday, 19 July | 6 PM – 9PM 
Hyatt Regency Orlando – Rock Spring

Register Now »

Tuesday, 18 July | 5 PM- 7 PM 
Hyatt Regency Orlando – Rocks Lounge

Register Now »

Tuesday, 18 July | 6 PM – 10 PM 
Wednesday, 19 July | 6 PM – 10 PM
Hyatt Regency Orlando – Descend 21

Register Now »

Powertech

Monday, 17 July | 7 PM – 9 PM 
Tuesday, 18 July | 6 PM – 9 PM 
Hyatt Regency Orlando – Barrel Spring 1

Open, no advance registration required.

Monday, 17 July | 8 PM – 10 PM
Tuesday, 18 July | 6 PM – 9 PM
Hyatt Regency Orlando – Atrium Bar 

Register Now »